• ASF Industrial Technology Co.,Ltd
  • Name:Amy.Qin
  • Phone:+86-13771990516
  • Tel:+86-13771990516
  • Email:asf@asfti.com
  • Address: Building 20, Suzhou Nanopolis, Jinjihu Avenue No.99, Suzhou industry park, China (Jiangsu)